CHROMA PANOS

Η Εταιρεία ΧΡΩΜΑ ΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , διατηρεί Πνευματικά Δικαιώματα στο ηλεκτρονικό ιστότοπο. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το Διαχειριστή για περισσότερες πληροφορίες.

Ο νόμος 2121/1993 (Πνευματικά Δικαιώματα)

 1. 1. Νόµος 2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικάθέµατα» (ΦΕΚ Α΄ 25/ 4.3.1993) Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Άρθρο 1 Πνευµατική ιδιοκτησία1. Οι πνευµατικοί δηµιουργοί µε τη δηµιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτόπνευµατική ιδιοκτησία, που περιλαµβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα, τοδικαίωµα της εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα τηςπροστασίας του προσωπικού τους δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα).2. Τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνουν τις εξουσίες, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 τουπαρόντος νόµου. Άρθρο 2 Αντικείµενο του ∆ικαιώµατος1. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, πουεκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείµενα, οι µουσικέςσυνθέσεις, µε κείµενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, µε µουσική ή χωρίς, οι χορογραφίες και οιπαντοµίµες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποίαπεριλαµβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτικά έργα και οιλιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρµοσµένων τεχνών, οιεικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, τηντοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήµη.2. Νοούνται επίσης ως έργα οι µεταφράσεις, οι διασκευές, οι προσαρµογές και οι άλλεςµετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, καθώς και οι συλλογές έργων ήσυλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, όπως οιεγκυκλοπαίδειες, και οι ανθολογίες (και οι βάσεις δεδοµένων), εφόσον η επιλογή ή ηδιευθέτηση του περιεχοµένου τους είναι πρωτότυπη. Η προστασία των έργων της παρούσαςπαραγράφου γίνεται µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων στα προϋπάρχοντα έργα, πουχρησιµοποιήθηκαν ως αντικείµενο των µετατροπών ή των συλλογών.[Οι λέξεις «και οι βάσεις δεδοµένων» διεγράφησαν και ο σύνδεσµος «και» τέθηκε πριν από τηλέξη «οι ανθολογίες» µε την παρ.2 άρθρ.7 Ν.2819/2000 Α 84/15.3.2000]2.α. Αντικείµενο προστασίας είναι και οι βάσεις δεδοµένων οι οποίες λόγω της επιλογής ήδιευθέτησης του περιεχοµένου τους αποτελούν πνευµατικά δηµιουργήµατα.Η προστασία αυτή δεν εκτείνεται στο περιεχόµενο των βάσεων δεδοµένων και δεν θίγεικανένα από τα δικαιώµατα που υφίστανται στο περιεχόµενο αυτό. Ως βάση δεδοµένωννοείται η συλλογή έργων , δεδοµένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων , διευθετηµένων κατάσυστηµατικό ή µεθοδικό τρόπο και ατοµικώς προσιτών µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε άλλο τρόπο.[Η παρ.2α τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000 ΦΕΚ Α84/15.3.2000]3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 7 του παρόντος νόµου, θεωρούνται ωςέργα λόγου προστατευόµενα κατά τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας τα προγράµµαταηλεκτρονικών υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασµού τους. Ηπροστασία παρέχεται σε κάθε µορφή έκφρασης ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού
 2. 2. υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράµµατοςηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαµβανοµένων και εκείνων στις οποίες βασίζονται τασυστήµατα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται κατά τον παρόντα νόµο πρωτότυποεφόσον είναι προσωπικό πνευµατικό δηµιούργηµα του δηµιουργού του.4. Η προστασία του παρόντος νόµου είναι ανεξάρτητη από την αξία και τον προορισµό τουέργου, καθώς και από το γεγονός ότι το έργο προστατεύεται ενδεχοµένως και από άλλεςδιατάξεις.5. Η προστασία του παρόντος νόµου δεν εκτείνεται σε επίσηµα κείµενα µε τα οποίαεκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρµοδιότητας και ιδίως σε νοµοθετικά, διοικητικά ήδικαστικά κείµενα, καθώς και στις εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, στις ειδήσεις και στααπλά γεγονότα ή στοιχεία. Άρθρο 3 Το περιουσιακό ∆ικαίωµα1. Το περιουσιακό δικαίωµα δίνει στους δηµιουργούς ιδίως την εξουσία (δικαίωµα) ναεπιτρέπουν ή να απαγορεύουν:α) Την εγγραφή και την άµεση ή έµµεση, προσωρινή ή µόνιµη αναπαραγωγή των έργων τουςµε οποιοδήποτε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει.β) Τη µετάφραση των έργων τους.γ) Τη διασκευή, την προσαρµογή ή άλλες µετατροπές των έργων τους.δ) Όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους, τη διανοµή τουςστο κοινό µε οποιαδήποτε µορφή µέσω πώλησης ή µε άλλους τρόπους. Το δικαίωµαδιανοµής εντός της Κοινότητας αναλώνεται µόνο εάν η πρώτη πώληση ή η µε οποιονδήποτεάλλο τρόπο πρώτη µεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων εντός τηςΚοινότητας πραγµατοποιείται από τον δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του.ε) Την εκµίσθωση και το δηµόσιο δανεισµό, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα τωνέργων τους. Τα δικαιώµατα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξηδιανοµής του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων. Τα δικαιώµατα αυτά δεν εφαρµόζονται σε σχέσηµε τα έργα αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρµοσµένων τεχνών. Η εκµίσθωση και οδηµόσιος δανεισµός νοούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οδηγία 92/100 του Συµβουλίουτης 19ης Νοεµβρίου 1992 (ΕΕΕΚ αριθµ. Ι 346/61 27.11.1992).στ) Τη δηµόσια εκτέλεση των έργων τους.ζ) Τη µετάδοση ή αναµετάδοση των έργων τους στο κοινό µε τη ραδιοφωνία και τηντηλεόραση, µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ή µε καλώδια ή µε άλλους υλικούς αγωγούς ή µεοποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή µέσω δορυφόρων.η) Την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρµάτως ή ασυρµάτως ή µε οποιονδήποτεάλλο τρόπο, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστεοποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Ταδικαιώµατα αυτά δεν αναλώνονται µε οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο κοινό µε τηνέννοια της παρούσας ρύθµισης.θ) Την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τησυναίνεση του δηµιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός τηςΕυρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωµα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχεσυµβατικά διατηρηθεί από τον δηµιουργό. (άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 0δηγίας 2001/29 ΕΕΕΚαριθµ. L.167/10 22.6.2001).[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α239/10.10.2002]2. ∆ηµόσια θεωρείται κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση του έργου, που κάνει το έργοπροσιτό σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άµεσοκοινωνικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλουβρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.3. 0 δηµιουργός βάσης δεδοµένων έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει ή νααπαγορεύει: α) την προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδοµένων µε κάθε µέσοκαι µορφή, εν όλω ή εν µέρει, β) τη µετάφραση, προσαρµογή, διευθέτηση και οποιαδήποτεάλλη µετατροπή της βάσης δεδοµένων, γ) οποιαδήποτε µορφή διανοµής της βάσηςδεδοµένων ή αντιγράφων της στο κοινό.
 3. 3. Η πρώτη πώληση αντιγράφου της βάσης δεδοµένων στην Κοινότητα από το δικαιούχο, ή µετη συγκατάθεσή του, συνεπάγεται ανάλωση του δικαιώµατος µεταπώλησης του εν λόγωαντιγράφου στην Κοινότητα. δ) οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσηςδεδοµένων στο κοινό, ε) οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανοµή, ανακοίνωση, επίδειξη ήπαρουσίαση στο κοινό των αποτελεσµάτων των πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β΄. ονόµιµος χρήστης βάσης δεδοµένων ή αντιγράφων της µπορεί να εκτελέσει χωρίς άδεια τουδηµιουργού, οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για τηνπρόσβαση στο περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων και την κανονική χρησιµοποίησή της. Στοµέτρο που ο νόµιµος χρήστης δικαιούται να χρησιµοποιεί τµήµα µόνο της βάσης δεδοµένων,η προηγούµενη διάταξη εφαρµόζεται µόνο για το τµήµα αυτό. Συµφωνίες αντίθετες προς τιςρυθµίσεις των δύο αµέσως προηγούµενων εδαφίων είναι άκυρες.» (άρθρα 5. 6 παρ. 1 και 15οδηγίας 96/9)[Η παρ.3 τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.2819/2000, Α84/15.3.2000]4. Αναπαραγωγή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για ιδιωτικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται.[Η παρ.4 τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 81 του Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α239/10.10.2002] Άρθρο 4 Το ηθικό ∆ικαίωµα1. Το ηθικό δικαίωµα δίνει στο δηµιουργό ιδίως τις εξουσίες: α) της απόφασης για το χρόνο,τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό (δηµοσίευση),β) της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την εξουσία νααπαιτεί, στο µέτρο του δυνατού, τη µνεία του ονόµατός του στα αντίτυπα του έργου του και σεκάθε δηµόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυµία του ή ναχρησιµοποιεί ψευδώνυµο, γ) της απαγόρευσης κάθε παραµόρφωσης, περικοπής ή άλληςτροποποίησης του έργου του, καθώς και κάθε προσβολής του δηµιουργού οφειλόµενης στιςσυνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό, δ) της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αντο περιουσιακό δικαίωµα στο έργο ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σεάλλον, οπότε η προσπέλαση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τηµικρότερη δυνατή ενόχληση στο δικαιούχο, ε) προκειµένου περί έργων λόγου ή επιστήµης,της υπαναχώρησης από συµβάσεις µεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώµατος ήεκµετάλλευσής του ή άδειας εκµετάλλευσής του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τηνπροστασία της προσωπικότητάς του εξαιτίας µεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στιςπεριστάσεις και µε καταβολή αποζηµίωσης στον αντισυµβαλλόµενο για τη θετική του ζηµία.2. Στην τελευταία περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, η υπαναχώρηση ενεργεί µετάτην καταβολή της αποζηµίωσης. Αν µετά την υπαναχώρηση, ο δηµιουργός αποφασίσει καιπάλι να προβεί σε µεταβίβαση ή εκµετάλλευση του έργου ή έργου παραπλήσιου, οφείλει κατάπροτεραιότητα να προσφέρει στον παλαιό αντισυµβαλλόµενό του τη δυνατότητα ναανακαταρτίσει την παλαιά σύµβαση µε όρους όµοιους ή ανάλογους προς εκείνους πουίσχυαν κατά το χρόνο της υπαναχώρησης.3. Το ηθικό δικαίωµα είναι ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωµα και παραµένει στοδηµιουργό ακόµα και µετά τη µεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώµατος. Άρθρο 5 ∆ικαίωµα παρακολούθησης1. Ο δηµιουργός του πρωτοτύπου έργου τέχνης έχει δικαίωµα παρακολούθησης που είναι τοανεκχώρητο και αναπαλλοτρίωτο µεταξύ ζώντων δικαίωµα είσπραξης ενός ποσοστού επί τουτιµήµατος κάθε µεταπώλησης του εν λόγω έργου µετά την πρώτη µεταβίβασή του από τοδηµιουργό ή για λογαριασµό του. Παραίτηση από το δικαίωµα παρακολούθησης δεν χωρεί.Το δικαίωµα αυτό ισχύει αποκλειστικά σε κάθε µεταπώληση στην οποία συµµετέχουν, ωςπωλητές, αγοραστές ή ενδιάµεσοι, επαγγελµατίες της αγοράς έργων τέχνης, όπως οίκοιδηµοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έµπορος έργων τέχνης. Τοποσοστό αυτό καταβάλλεται από τον πωλητή. Όταν συµπράττει και ενδιάµεσοςεπαγγελµατίας της αγοράς έργων τέχνης, η ευθύνη για την καταβολή του ποσοστού βαρύνειαυτόν και τον πωλητή εις ολόκληρον. (άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 4 της Οδηγίας 2001/84).
 4. 4. 2. Ως «πρωτότυπα έργα τέχνης» νοούνται τα έργα εικαστικών τεχνών, όπως οι πίνακες, τακολάζ, τα έργα ζωγραφικής, τα σχέδια, οι εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίες και λιθογραφίες,τα γλυπτά, τα εργόχειρα χαλιά τοίχου (ταπισερί), τα κεραµικά και έργα υαλουργίας και οιφωτογραφίες, εφόσον τα έργα αυτά έχουν δηµιουργηθεί εξ ολοκλήρου από τον δηµιουργό ήπρόκειται για αντίτυπα που θεωρούνται ως πρωτότυπα έργα τέχνης.Τα αντίτυπα έργων τέχνης, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί ή παραχθεί σε περιορισµένο αριθµόαπό τον ίδιο τον δηµιουργό ή υπό την ευθύνη του, θεωρούνται ως «πρωτότυπα έργα τέχνης»για την εφαρµογή του δικαιώµατος παρακολούθησης. Κατά κανόνα τα αντίτυπα αυτά πρέπεινα είναι αριθµηµένα, να έχουν υπογραφεί ή να έχουν κατ’ άλλο τρόπο εγκριθεί από τονδηµιουργό. (άρθρο 2 της Οδηγίας 2001/84).3. Το ποσοστό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ορίζεται βάσει των ακόλουθωνσυντελεστών:α) 5% για το τµήµα της τιµής πώλησης έως 50.000,00 ευρώ.β) 3% για το τµήµα της τιµής πώλησης από 50.000,01 έως 200.000,00 ευρώ.γ) 1% για το τµήµα της τιµής πώλησης από 200.000,01 έως 350.000,00 ευρώ.δ) 0,5% για το τµήµα της τιµής πώλησης από 350.000,01 έως 500.000,00 ευρώ.ε) 0,25% για το τµήµα της τιµής πώλησης που υπερβαίνει τα 500.000,00 ευρώ.Το συνολικό ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12.500,00 ευρώ. (άρθρα 3 και 4της Οδηγίας 2001/84).4. Οι τιµές πώλησης που προβλέπονται στην προηγούµενη παράγραφο νοούνται προφόρων. (άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/84).5. Το παραπάνω ποσοστό καταβάλλεται στον δηµιουργό και µετά το θάνατό του στουςκληρονόµους ή άλλους αιτία θανάτου δικαιοδόχους του.6. Η διαχείριση και προστασία του δικαιώµατος παρακολούθησης µπορεί να ανατεθεί σεοργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν µε απόφαση του ΥπουργείουΠολιτισµού, για την κατηγορία των έργων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2. (άρθρο 6της Οδηγίας 2001/84).7. Επί τριετία µετά τη µεταπώληση, οι δικαιούχοι και οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισηςµπορούν να απαιτούν από οποιονδήποτε επαγγελµατία της αγοράς έργων τέχνης πουµνηµονεύεται στην παράγραφο 1, κάθε πληροφορία απαραίτητη για την καταβολή τουποσοστού που οφείλεται επί της µεταπώλησης. Το δικαίωµα συλλογής πληροφοριών έχει καιτο Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. (άρθρο 9 της Οδηγίας 2001/84).8. Η διάρκεια προστασίας του δικαιώµατος παρακολούθησης είναι αντίστοιχη µε εκείνη πουπροβλέπεται στα άρθρα 29, 30, 31 παράγραφοι 1 και 2 του νόµου αυτού. (άρθρο 8παράγραφος 1 της Οδηγίας 2001/84).9. Οι δηµιουργοί που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι δικαιοδόχοι τους απολαύουν τουδικαιώµατος παρακολούθησης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, εφόσον η νοµοθεσία τηςχώρας της ιθαγένειας του δηµιουργού ή του δικαιοδόχου του προστατεύει το δικαίωµαπαρακολούθησης στη συγκεκριµένη χώρα υπέρ των Ελλήνων δηµιουργών ή δηµιουργώναπό άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπέρ των δικαιοδόχων τους. Τοδικαίωµα παρακολούθησης εφαρµόζεται και για τους δηµιουργούς που δεν είναι υπήκοοικράτους – µέλους, αλλά έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα. (άρθρο 7 παράγραφοι 1και 3 της Οδηγίας 2001/84).[Το άρθρο 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3524/2007,ΦΕΚ Α15/26.1.2007 (εναρµόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ)] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 6 Αρχικός ∆ικαιούχος1. Ο δηµιουργός ενός έργου είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικούδικαιώµατος επί του έργου.2. Τα δικαιώµατα αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Άρθρο 7
 5. 5. Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα1. Έργα συνεργασίας θεωρούνται όσα έχουν δηµιουργηθεί µε την άµεση σύµπραξη δύο ήπερισσότερων δηµιουργών. Οι δηµιουργοί ενός έργου, που είναι προϊόν συνεργασίας, είναι οιαρχικοί συνδικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώµατος επί του έργου. Αν δενσυµφωνήθηκε αλλιώς, το δικαίωµα ανήκει κατά ίσα µέρη στους συνδηµιουργούς.2. Συλλογικά έργα θεωρούνται όσα έχουν δηµιουργηθεί µε τις αυτοτελείς συµβολέςπερισσότερων δηµιουργών κάτω από την πνευµατική διεύθυνση και το συντονισµό ενόςφυσικού προσώπου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακούκαι του ηθικού δικαιώµατος επί του συλλογικού έργου. Οι δηµιουργοί των επιµέρουςσυµβολών είναι αρχικοί δικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώµατος επί τωνσυµβολών τους, εφόσον αυτές είναι δεκτικές χωριστής εκµετάλλευσης.3. Όταν ένα έργο είναι σύνθετο, απαρτιζόµενο από τµήµατα που έχουν δηµιουργηθείχωριστά, οι δηµιουργοί των τµηµάτων αυτών είναι αρχικοί συνδικαιούχοι των δικαιωµάτων επίτου σύνθετου έργου και αποκλειστικοί αρχικοί δικαιούχοι των δικαιωµάτων του τµήµατος, πουδηµιούργησε ο καθένας εφόσον αυτό είναι δεκτικό χωριστής εκµετάλλευσης. Άρθρο 8 Έργα ΜισθωτώνΕπί έργων που δηµιουργήθηκαν από µισθωτούς σε εκτέλεση σύµβασης εργασίας, αρχικόςδικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώµατος είναι ο δηµιουργός. Αν δεν υπάρχειαντίθετη συµφωνία, στον εργοδότη µεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες µόνο οι εξουσίες απότο περιουσιακό δικαίωµα, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύµβασης.Το περιουσιακό δικαίωµα επί των έργων που δηµιουργήθηκαν από τους απασχολούµενουςµε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ∆ηµόσιο η σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τουςκαθήκοντος µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία.[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.17 του άρθρου 8 τουΝ.2557/1997,Α 271/24.12.1997] Άρθρο 9 Οπτικοακουστικά έργαΩς δηµιουργός ενός οπτικοακουστικού έργου τεκµαίρεται ο σκηνοθέτης. Άρθρο 10 Τεκµήρια1. Τεκµαίρεται ως δηµιουργός του έργου το πρόσωπο του οποίου το όνοµα εµφανίζεται πάνωστον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιµοποιείται για την ένδειξητου δηµιουργού. Το ίδιο ισχύει και αν εµφανίζεται ψευδώνυµο εφόσον το ψευδώνυµο δεναφήνει αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσώπου.2. Τεκµαίρεται ως δικαιούχος της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε συλλογικά έργα, σεπρογράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε οπτικοακουστικά έργα το φυσικό ή νοµικόπρόσωπο, του οποίου το όνοµα ή η επωνυµία εµφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργουκατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιµοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου.3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως στους δικαιούχουςσυγγενικών δικαιωµάτων ως προς το προστατευόµενο αντικείµενό τους, καθώς και στουςκατασκευαστές βάσεων δεδοµένων για το ειδικής φύσης δικαίωµά τους. (άρθρο 5 εδάφιο β΄της Οδηγίας 2004/48).4. Κατά των τεκµηρίων των προηγούµενων παραγράφων επιτρέπεται αντίθετη απόδειξη.[Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αναριθµήθηκε ως παράγραφος 4 και η νέα παράγραφος 3τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρ.2 παρ.1 του Ν.3524/2007 ΦΕΚ Α 15/26.1.2007(εναρµόνιση προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/Ε] Άρθρο 11
 6. 6. Αρχικοί δικαιούχοι κατά πλάσµα1. Λογίζεται έναντι των τρίτων ως αρχικός δικαιούχος του Περιουσιακού και του ηθικούδικαιώµατος όποιος καθιστά νοµίµως προσιτό στο κοινό έργο ανώνυµο ή µε ψευδώνυµο.Μετά την εµφάνιση του πραγµατικού δηµιουργού του έργου, αυτός αποκτά τα παραπάνωδικαιώµατα στην κατάσταση όπου βρίσκονται από τις ενέργειες του πλασµατικού δικαιούχου.[Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 άρθρο 8 του2557/1997 Α 271/24.12.1997]2. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου το ηθικό δικαίωµα ανήκει στον κατάπλάσµα δικαιούχο κατά το µέτρο που δικαιολογείται από την ιδιότητά του αυτή.[Η αρχική παρ.2 καταργήθηκε, ενώ η παρ.3 τίθεται όπως αναριθµήθηκε σε 2 και τίθεται όπωςαντικαταστάθηκε µε την παρ.4 άρθρ.8 Ν.2557/1997] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ Άρθρο 12 Μεταβίβαση1. Το περιουσιακό δικαίωµα µπορεί να µεταβιβασθεί µεταξύ ζώντων ή αιτία θανάτου.2. Το ηθικό δικαίωµα είναι αµεταβίβαστο µεταξύ ζώντων. Μετά το θάνατο του δηµιουργού, τοηθικό δικαίωµα περιέρχεται στους κληρονόµους του, που οφείλουν να το ασκούν σύµφωνα µετη θέληση του δηµιουργού, εφόσον τέτοια θέληση έχει ρητά εκφρασθεί. Άρθρο 13 Συµβάσεις και άδειες εκµετάλλευσης1. Ο δηµιουργός του έργου µπορεί να καταρτίζει συµβάσεις, µε τις οποίες αναθέτει στονανασυµβαλλόµενο και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασκήσει εξουσίες, πουαπορρέουν από το περιουσιακό δικαίωµα (συµβάσεις εκµετάλλευσης).2. Ο δηµιουργός του έργου µπορεί να επιτρέπει σε κάποιον άλλον την άσκηση εξουσιών, πουαπορρέουν από το περιουσιακό του δικαίωµα (άδειες εκµετάλλευσης).3. Οι συµβάσεις και οι άδειες εκµετάλλευσης µπορεί να είναι αποκλειστικές ή µηαποκλειστικές. Οι αποκλειστικές συµβάσεις και άδειες εκµετάλλευσης παρέχουν στοναντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα να ασκεί τις εξουσίες στις οποίες αναφέρεται η σύµβαση ή ηάδεια κατ’ αποκλεισµό οποιουδήποτε τρίτου. Οι µη αποκλειστικές συµβάσεις και άδειεςεκµετάλλευσης παρέχουν στον αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα να ασκεί τις εξουσίες, στιςοποίες αναφέρεται η σύµβαση ή η άδεια παράλληλα προς το δηµιουργό και άλλουςαντισυµβαλλόµενους. Όταν υπάρχει σύµβαση ή άδεια εκµετάλλευσης ο αντισυµβαλλόµενοςνοµιµοποιείται, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία να ζήσει, στο δικό του όνοµα, τηδικαστική προστασία των εξουσιών, που ασκεί από παράνοµες προσβολές τρίτων.4. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η σύµβαση και η άδεια εκµετάλλευσης θεωρούνται µηαποκλειστικές.5. Η σύµβαση ή η άδεια δεν µπορεί ποτέ να περιλαµβάνει το σύνολο των µελλοντικών έργωντου δηµιουργού και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται και σε τρόπους εκµετάλλευσηςπου δεν ήταν γνωστοί κατά το χρόνο της κατάρτισης των σχετικών δικαιοπραξιών.6. Τα δικαιώµατα εκείνου που αναλαµβάνει την εκµετάλλευση ή που αποκτά τη δυνατότηταεκµετάλλευσης δεν µπορούν να µεταβιβασθούν µεταξύ ζώντων χωρίς τη συναίνεση τουδηµιουργού. Άρθρο 14 Τύπος των δικαιοπραξιών∆ικαιοπραξίες που αφορούν τη µεταβίβαση εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωµα, τηνανάθεση ή την άδεια εκµετάλλευσης και την άσκηση του ηθικού δικαιώµατος είναι άκυρες ανδεν καταρτισθούν εγγράφως. Την ακυρότητα µπορεί να επικαλεσθεί µόνο ο πνευµατικόςδηµιουργός.
 7. 7. Άρθρο 15 Έκταση της µεταβίβασης και των συµβάσεων και αδειών εκµετάλλευσης1. Η µεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώµατος και οι συµβάσεις εκµετάλλευσης ή άδειαςεκµετάλλευσης του δικαιώµατος αυτού µπορούν να είναι περιορισµένες από την άποψη τωνεξουσιών, του σκοπού, της διάρκειας, της τοπικής ισχύος και της έκτασης ή των µέσωνεκµετάλλευσης.2. Αν δεν καθορίζεται η διάρκεια της µεταβίβασης ή των συµβάσεων ή της άδειαςεκµετάλλευσης και αν κάτι διάφορο δεν προκύπτει από τα συναλλακτικά ήθη, η διάρκεια αυτήθεωρείται ότι περιορίζεται σε πέντε χρόνια.3. Αν δεν καθορίζεται η τοπική ισχύς της µεταβίβασης ή των συµβάσεων ή της άδειαςεκµετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές ισχύουν στη χώρα όπου καταρτίσθηκαν.4. Αν δεν καθορίζεται η έκταση και τα µέσα εκµετάλλευσης για τα οποία γίνεται η µεταβίβασηή συµφωνείται η εκµετάλλευση ή η άδεια εκµετάλλευσης, θεωρείται ότι αυτές αφορούν τηνέκταση και τα µέσα, που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της σύµβασης ή τηςάδειας.5. Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώµατος ή παροχής αποκλειστικήςάδειας εκµετάλλευσης, εκείνος που αποκτά το δικαίωµα ή την άδεια είναι υποχρεωµένος,µέσα σε εύλογο χρόνο, να καταστήσει το έργο προσιτό στο κοινό µε τον κατάλληλο τρόποεκµετάλλευσης. Άρθρο 16 Συναίνεση του δηµιουργού ως άσκηση του ηθικού δικαιώµατος.Η συναίνεση του δηµιουργού για πράξεις ή παραλείψεις, που αλλιώς θα αποτελούσανπροσβολή του ηθικού δικαιώµατος, αποτελεί τρόπο άσκησης του δικαιώµατος αυτού καιδεσµεύει το δηµιουργό. Άρθρο 17 Μεταβίβαση του υλικού φορέαΗ µεταβίβαση της κυριότητας του υλικού φορέα, όπου έχει ενσωµατωθεί το έργο, σεπρωτότυπο ή αντίγραφο ή αντίτυπο, δεν επιφέρει µεταβίβαση του δικαιώµατος πνευµατικήςιδιοκτησίας και δεν παρέχει στο νέο κτήτορα εξουσίες εκµετάλλευσης του έργου, εκτός ανεγγράφως έχει συµφωνηθεί το αντίθετο ήδη µε τον αρχικό δικαιούχο του περιουσιακούδικαιώµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 18 Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση1. Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων επιτρέπεται, χωρίς την άδεια τουδηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου, που έχει νοµίµως δηµοσιευθείεφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει. ∆εν αποτελείιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο µιας επιχείρησης ή µιας υπηρεσίας ή ενός οργανισµού.2. Η ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση δεν ισχύει όταν µε την αναπαραγωγήεµποδίζεται η κανονική εκµετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόµιµα συµφέροντα τωνδηµιουργών και ιδίως: α) όταν αναπαράγεται αρχιτεκτονικό έργο σε µορφή κτιρίου ή άλληςπαρεµφερούς κατασκευής` β) όταν αναπαράγεται, µε τεχνικά µέσα, έργο των εικαστικώντεχνών, που κυκλοφορεί σε περιορισµένο αριθµό ή η γραφική παράσταση µουσικού έργου.3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιµοποιούνται τεχνικά µέσα, ήτοισυσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συσκευές ή εξαρτήµατα µη
 8. 8. ενσωµατωµένα ή ενσωµατώσιµα στην κύρια µονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών πουλειτουργούν σε συνάρτηση µε αυτούς και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την ψηφιακήαντιγραφή ή για την ψηφιακή µετεγγραφή από ή προς αναλογικά µέσα (εξαιρουµένων τωνεκτυπωτών), µαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφορoι για την αναπαραγωγή ήχουή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών φορέων ψηφιακήςαντιγραφής -όπως CD-RW, CD-R, φορητoί οπτικοί µαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας άνω των100 εκατοµµυρίων ψηφίων (άνω των 100 Mbytes), αποθηκευτικά µέσα/δισκέτες κάτω των100 εκατοµµυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) – φωτοτυπικά µηχανήµατα, χαρτίκατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη αµοιβή στο δηµιουργό του έργου και στους κατάτην παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωµάτων, εξαιρουµένων των προςεξαγωγή ειδών. Η αµοιβή ορίζεται σε 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ήήχου και εικόνας, συµπεριλαµβανοµένων και των συσκευών ή εξαρτηµάτων µηενσωµατωµένων ή µη ενσωµατώσιµων στην κύρια µονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή(εκτός από σαρωτές), των µαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για τηναναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακήςαντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά µέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατοµµυρίων ψηφίων(κάτω των 100 Mbytes) -και σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, τουχαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες και των αποθηκευτικών µέσων (δισκέτες) χωρητικότηταςκάτω των 100 εκατοµµυρίων ψηφίων (κάτω των 100Mbytes). Σε κάθε περίπτωση ουπολογισµός της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο. Η αµοιβήκαταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειµένων αυτών καισηµειώνεται στο τιµολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης πουλειτουργούν µε έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και καλύπτουν εν όλω ή εν µέρει τηνενδιαφερόµενη κατηγορία των δικαιούχων. Η αµοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ήτην παραγωγή φωτοτυπικών µηχανηµάτων, χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες,αποθηκευτικών µέσων (δισκετών) κάτω των 100 εκατοµµυρίων ψηφίων και σαρωτών (4%)κατανέµεται εξ ηµισείας µεταξύ των πνευµατικών δηµιουργών και των εκδοτών εντύπων. Ηαµοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής καιυλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των συσκευών και εξαρτηµάτων µηενσωµατωµένων στην κύρια µονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικώνφορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά µέσα (δισκέτες) κάτω των 100εκατοµµυρίων ψηφίων, κατανέµεται κατά 55% στους πνευµατικούς δηµιουργούς, 25% στουςερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραµµένων µαγνητικώνταινιών ή άλλων γραµµένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.3049/2002 (Α΄212)].Στην έννοια των «φωτοτυπικών µηχανηµάτων ή συσκευών» συµπεριλαµβάνεται και κάθεπολυµηχάνηµα το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.33α του άρθρου 10 τουΝ.3207/2003, ΦΕΚ Α΄ 302/24.12.2003].4. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποτεδήποτε απόοποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση, να δηλώσειεγγράφως και υπευθύνως κατά το ν.1599/1986 προς τον Οργανισµό ΠνευµατικήςΙδιοκτησίας. α) τη συνολική αξία των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας,υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, φωτοτυπικών µηχανηµάτων, χαρτιούκατάλληλου για φωτοτυπίες, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων τεχνικών µέσων τα οποίαχρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή έργου κατά τα ανωτέρω και τα οποία κατάπερίπτωση εισήγαγε ή διέθεσε καιβ) ότι αυτή είναι πράγµατι η συνολική αξία χωρίς καµία απόκρυψη. Μέσα σε ένα (1) µήνα απότην κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στονΟργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογραµµένη από τονίδια, όταν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση, ή από τον κατά τα Καταστατικό εκπρόσωπό του,όταν πρόκειται για εταιρεία.[Η φράση «ή επώλησε» του στοιχείου α΄, διαγράφηκε µε την παρ.2 του άρθρου 14 τουΝ.3049/2002 (Α΄ 212)]5 Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης δεν δικαιούνται να ζητήσουν από τον ίδιο οφειλέτητην υποβολή νέας υπεύθυνης δήλωσης πριν παρέλθουν έξι (6) τουλάχιστον µήνες από τηνυποβολή της αµέσως προηγούµενης.6. Αν ο οφειλέτης δεν συµµορφωθεί µε την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσηςπου αναφέρεται παραπάνω, το µονοµελές πρωτοδικείο, δικάζον κατά τη διαδικασία των
 9. 9. ασφαλιστικών µέτρων, διατάσσει την άµεση εκ µέρους του κληθέντος υποβολή τηςυπεύθυνης δήλωσης µε την «καταδίκη», σε κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσής του,χρηµατικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισµού συλλογικής διαχείρισης ενός (1.000.000)µέχρι δέκα (10.000.000) εκατοµµυρίων δραχµών.[Η λέξη «απειλή» της παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την λέξη «καταδίκη» µε τηνπαρ.33α άρθρ.10 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α΄ 302/24.12.2003]7 Αν ο οφειλέτης, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της παραπάνωαπόφασης, δεν συµµορφωθεί µε την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης, αίρεταιως προς αυτόν, ανεξάρτητα από κάθε άλλη κύρωση, ο χρονικός περιορισµός των έξι (6)µηνών, κατά τα ανωτέρω, και οποιοσδήποτε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δικαιούταινα ζητήσει από αυτόν υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κάθε µήνα. Στην περίπτωση αυτήεφαρµόζονται ως προς καθεµία υπεύθυνη δήλωση οι διατάξεις της αµέσως προηγούµενηςπαραγράφου.8. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης, µε δικές του δαπάνες, δικαιούται να ζητήσει τονέλεγχο της ακρίβειας του περιεχοµένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης από έναν ορκωτόελεγκτή που ορίζεται από τον Οργανισµό Πνευµατικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άρνησηςτου οφειλέτη να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, η διενέργειά του διατάσσεται από το µονοµελέςπρωτοδικείο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται παραπάνω. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτούελεγκτή κατατίθεται στον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και αντίγραφο αυτής δικαιούταινα λάβει κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης. Η διενέργεια νέου ελέγχου κατ’ αίτησηάλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης για την ίδια δήλωση αποκλείεται.9. Τα δικαιώµατα των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης που αναφέρονται στιςπροηγούµενες παραγράφους έχουν κατ’ αλλήλων και όλες οι επιχειρήσεις που εισάγουν ήπαράγουν ή διαθέτουν [ή πωλούν] τεχνικά µέσα και υλικούς φορείς που υπόκεινται στηναµοιβή του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ησχετική δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση που ζήτησε τη διενέργειά του.[Οι εντός [ ] λέξεις «ή πωλούν» διαγράφηκαν από την παρ.3 του άρθρου 14 του Ν.3049/2002(Α΄ 212)]10. Σε περίπτωση κατά την οποίο για την καταβολή της εύλογης αµοιβής επιλέγεται οεισαγωγέας, είτε πρόκειται για εισαγωγή είτε για ενδοκοινοτική απόκτηση των αναφερόµενωνστην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχουκαι εικόνας ή άλλων τεχνικών µέσων, η αµοιβή υπολογίζεται επί της αξίας που αναγράφεταιστο τιµολόγιο του ξένου οίκου, η δε προβλεπόµενη από το παρόν άρθρο σηµείωση επί τουτιµολογίου γίνεται επί του τιµολογίου διάθεσης των εν λόγω υλικών φορέων και τεχνικώνµέσων και αναφέρει απλώς ότι στην τιµή διάθεσης περιλαµβάνεται και η υπολογισθείσα επίτης ανωτέρω αξίας αµοιβή της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν 2121/1993. Η αµοιβήκαθίσταται απαιτητή τρεις (3) µήνες από την εισαγωγή.[Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 τίθενται όπως προστέθηκαν µε την παρ. Ι του άρθρου 3του Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ Α`189)].11. Όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροιοργανισµοί συλλογικής διαχείρισης και η συµφωνία για τη µεταξύ τους κατανοµή τουποσοστού της εύλογης αµοιβής δεν έχει επιτευχθεί µέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους, ηκατανοµή των ποσοστών της εύλογης αυτής αµοιβής στους οργανισµούς συλλογικήςδιαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης καικαταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται µε απόφαση τουΟργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.). Η απόφαση του Ο.Π.Ι. διαµορφώνεταισύµφωνα µε τις απόψεις των ενδιαφερόµενων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, την καλήπίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούµενες πρακτικές σε διεθνές και κοινοτικόεπίπεδο. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης που δεν συµφωνούν µε την απόφαση τουΟ.Π.Ι., µπορούν να ζητήσουν από το Μονοµελές Πρωτοδικείο δικάζον κατά τη διαδικασία τωνασφαλιστικών µέτρων να καθορίσει άλλη κατανοµή, οι οφειλέτες όµως υποχρεούνται νακαταβάλουν στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης την εύλογη αµοιβή µε βάση τηναπόφαση του Ο.Π.Ι.. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή τους.[Η τελευταία παράγραφος 11 τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 14 τουΝ.3049/2002 (Α΄ 212)] Άρθρο 19 Παράθεση αποσπασµάτων
 10. 10. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η παράθεση σύντοµωναποσπασµάτων από έργο άλλου νοµίµως δηµοσιευµένου για την υποστήριξη της γνώµηςεκείνου που παραθέτει ή την κριτική της γνώµης του άλλου, εφόσον η παράθεση τωναποσπασµάτων αυτών είναι σύµφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασµάτωνδικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό. Η παράθεση του αποσπάσµατος πρέπει νασυνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονοµάτων του δηµιουργού και του εκδότη,εφόσον τα ονόµατα αυτά εµφανίζονται στην πηγή. Άρθρο 20 Σχολικά βιβλία και ανθολογίες1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή σεεκπαιδευτικά βιβλία, που χρησιµοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθµια καιδευτεροβάθµια εκπαίδευση εγκεκριµένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας καιΘρησκευµάτων ή από άλλο αρµόδιο υπουργείο κατά το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα,έργων του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νοµίµως δηµοσιευµένων, πουαποτελούν µικρό τµήµα της συνολικής δηµιουργίας του καθενός από αυτούς.«Η ρύθµιση αυτήαφορά µόνο την έντυπη αναπαραγωγή.»[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 81 Ν.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002].2. Μετά το θάνατο του δηµιουργού, επιτρέπεται χωρίς την άδεια των δικαιοδόχων του καιχωρίς αµοιβή η αναπαραγωγή σε ανθολογίες έργων του λόγου περισσότερων συγγραφέωννοµίµως δηµοσιευµένων, που αποτελούν µικρό τµήµα της συνολικής δηµιουργίας τουκαθενός από αυτούς.3. Η αναπαραγωγή, όπως ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους, δεν πρέπει ναεµποδίζει την κανονική εκµετάλλευση του έργου από το οποίο παίρνονται τα κείµενα καιπρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονοµάτων του δηµιουργού και τουεκδότη, εφόσον τα ονόµατα αυτά εµφανίζονται στην πηγή. Άρθρο 21 Αναπαραγωγή για διδασκαλίαΕπιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή άρθρωννοµίµως δηµοσιευµένων σε εφηµερίδα ή σε περιοδικό, συντόµων αποσπασµάτων έργου ήτµηµάτων συντόµου έργου ή έργου των εικαστικών τεχνών νοµίµως δηµοσιευµένου, εφόσονγίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό Ίδρυµα, στο µέτρο πουδικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό, είναι σύµφωνη µε τα χρηστά ήθη και δενεµποδίζει την κανονική εκµετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από τηνένδειξη της πηγής και των ονοµάτων του δηµιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόµατααυτά εµφανίζονται στην πηγή. Άρθρο 22 Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχείαΕπιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή ενόςπρόσθετου αντιτύπου από µη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο τουέργου στη µόνιµη συλλογή τους, προκειµένου να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να τοµεταβιβάσουν σε άλλη, µη κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή αρχείο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεταιµόνο αν είναι αδύνατη η προµήθεια ενός τέτοιου αντίτυπου από την αγορά σε σύντοµο χρόνοκαι µε ευλόγους όρους. Άρθρο 23 Αναπαραγωγή κινηµατογραφικών αρχείωνΕπιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, µε απόφαση του ΥπουργούΠολιτισµού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κινηµατογραφίας, η
 11. 11. αναπαραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας µε το σκοπό της διατήρησής της στο ΕθνικόΚινηµατογραφικό Αρχείο, όταν ο δικαιούχος της πνευµατικής ιδιοκτησίας αρνιέταικαταχρηστικά να την επιτρέπει και εφόσον πρόκειται για έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας. Άρθρο 24 Αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούςΕπιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή έργου για ναχρησιµοποιηθεί σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, στο µέτρο που δικαιολογείται από τονεπιδιωκόµενο σκοπό. Άρθρο 25 Χρήση για λόγους ενηµέρωσης1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή στο µέτρο πουδικαιολογείται από τον επιδιωκόµενο σκοπό: α) η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό, γιαλόγους περιγραφής επίκαιρων γεγονότων µε µέσα µαζικής επικοινωνίας έργων, πουβλέπονται ή ακούγονται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος` β) η αναπαραγωγή και ηδιάδοση στο κοινό µε µέσα µαζικής επικοινωνίας προς το σκοπό της ενηµέρωσης επίεπίκαιρων γεγονότων πολιτικών λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγµάτων, δικανικώναγορεύσεων ή άλλων έργων παρόµοιας φύσης, καθώς και περιλήψεων ή αποσπασµάτωναπό διαλέξεις, εφόσον τα έργα αυτά παρουσιάζονται δηµόσια.2. Η αναπαραγωγή και η διάδοση στο κοινό πρέπει, όταν αυτό είναι δυνατό, να συνοδεύονταιαπό την ένδειξη της πηγής και του ονόµατος του δηµιουργού. Άρθρο 26 Χρήση εικόνων µε έργα σε δηµόσιους χώρουςΕπιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η περιστασιακήαναπαραγωγή και διάδοση µε µέσα µαζικής επικοινωνίας εικόνων µε έργα αρχιτεκτονικής,εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας ή εφαρµοσµένων τεχνών, που βρίσκονται µονίµως σεδηµόσιο χώρο. Άρθρο 27 ∆ηµόσια παράσταση ή εκτέλεση σε ειδικές περιστάσειςΕπιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η δηµόσια παράσταση ήεκτέλεση έργου: α) σε περίπτωση επίσηµων τελετών, στο µέτρο που δικαιολογείται από τηφύση αυτών των τελετών` β) στο πλαίσιο της δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυµάτων απότο προσωπικό και τους µαθητές ή σπουδαστές του ιδρύµατος εφόσον το κοινό απαρτίζεταιαποκλειστικά από αυτούς ή από τους γονείς των µαθητών ή σπουδαστών ή όσους έχουν τηνεπιµέλεια αυτών ή όσους συνδέονται άµεσα µε τις δραστηριότητες του ιδρύµατος. Άρθρο 28 Έκθεση και αναπαραγωγή εικαστικών έργων1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η παρουσίαση στο κοινόέργων των εικαστικών τεχνών µέσα σε µουσεία, που έχουν την κυριότητα του υλικού φορέαόπου έχει ενσωµατωθεί το έργο, ή στο πλαίσιο εκθέσεων, που οργανώνονται σε µουσεία.2. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η παρουσίαση στο κοινόκαι η αναπαραγωγή σε καταλόγους έργου των εικαστικών τεχνών στο µέτρο που αυτό είναιαναγκαίο για τη διευκόλυνση της πώλησης του έργου.
 12. 12. 3. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων παραγράφων, η αναπαραγωγή επιτρέπεται µόνοεφόσον δεν παρεµποδίζει την κανονική εκµετάλλευση του έργου και δεν βλάπτει τα νόµιµασυµφέροντα του δηµιουργού. Άρθρο 28Α Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλωνΕπιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων προσώπων,για χρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την αναπηρία και δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα, στοβαθµό που απαιτείται λόγω της συγκεκριµένης αναπηρίας. Με απόφαση του ΥπουργούΠολιτισµού µπορούν να καθορισθούν οι όροι εφαρµογής της ρύθµισης, καθώς και ηεφαρµογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων µε αναπηρίες. (άρθρο 5 παρ. 3 περίπτωση β`Οδηγίας 2001/29)[Τα άρθρα 28Α,28Β και 28Γ τίθενται όπως προστέθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 81 τουΝ.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002] Άρθρο 28Β Εξαίρεση από το δικαίωµα αναπαραγωγήςΕξαιρούνται από το δικαίωµα αναπαραγωγής οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οιοποίες είναι µεταβατικές ή παρεπόµενες και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδεςτµήµα µιας τεχνολογικής µεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) τηνεντός δικτύου µετάδοση µεταξύ τρίτων µέσω διαµεσολαβητή ή β) τη νόµιµη χρήση, ενόςέργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου, και οι οποίες δεν έχουν καµία ανεξάρτητηοικονοµική σηµασία. (άρθρο 5 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29)[Τα άρθρα 28Α,28Β και 28Β τίθενται όπως προστέθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 81 τουΝ.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002] Άρθρο 28Γ Ρήτρα γενικής εφαρµογής επί των περιορισµώνΟι περιορισµοί που προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει,εφαρµόζονται µόνο σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονικήεκµετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόµενου αντικειµένου και δεν θίγουναδικαιολόγητα τα έννοµα συµφέροντα του δικαιούχου. (άρθρο 5 παρ. 5 Οδηγίας 2001/29).[Τα άρθρα 28Α,28Β και 28Β τίθενται όπως προστέθηκαν µε την παρ.2 του άρθρου 81 τουΝ.3057/2002,ΦΕΚ Α 239/10.10.2002] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 29 Η διάρκεια γενικώς1. Η πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του δηµιουργού και εβδοµήντα (70) χρόνια µετάτο θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους το οποίο έπεται τουθανάτου του δηµιουργού.[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 άρθρ.8 του Ν.2557/1997Α271/24.12.1997]2. Μετά τη λήξη της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, το ∆ηµόσιο, εκπροσωπούµενοαπό τον Υπουργό Πολιτισµού, µπορεί να ασκεί τις εξουσίες αναγνώρισης της πατρότητας τουδηµιουργού και τις εξουσίες προστασίας της ακεραιότητας του έργου που απορρέουν από τοηθικό δικαίωµα κατά το άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ. β` και γ` του παρόντος νόµου.
 13. 13. Άρθρο 30 Έργα συνεργασίαςΓια τα έργα συνεργασίας η πνευµατική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντοςδηµιουργού και εβδοµήντα (70) χρόνια µετά το θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1ηΙανουαρίου του έτους το οποίο έπεται του θανάτου του τελευταίου επιζώντος δηµιουργού.[Το άρθρο 30 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.6 άρθρ.8 Ν.2557/1997 Α271/24.12.1997] Άρθρο 31 Ειδική έναρξη της διάρκειας1. Για τα ανώνυµα ή ψευδώνυµα έργα η πνευµατική ιδιοκτησία ∆ιαρκεί εβδοµήντα (70) χρόνιααπό την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου κατά το οποίο το έργο κατέστη νοµίµωςπροσιτό στο κοινό, εκτός εάν, πριν από την πάροδο αυτής της χρονικής περιόδου, οδηµιουργός αποκαλύπτει την ταυτότητά του ή το υιοθετηθέν από το δηµιουργό ψευδώνυµοδεν αφήνει καµία αµφιβολία για την ταυτότητά του, οπότε εφαρµόζονται οι γενικοί κανόνες.2. Όταν ένα έργο δηµοσιεύεται σε τόµους, τµήµατα, τεύχη, αριθµούς ή επεισόδια και ηδιάρκεια προστασίας αρχίζει από τη στιγµή που το έργο κατέστη νοµίµως προσιτό στο κοινό,ή διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για κάθε µέρος χωριστά.3. Η διάρκεια προστασίας ενός οπτικοακουστικού έργου λήγει εβδοµήντα (70) έτη µετά τοθάνατο του τελευταίου επιζώντος µεταξύ των ακόλουθων προσώπων: του κύριου σκηνοθέτη,του σεναριογράφου, του συγγραφέα διαλόγων και του συνθέτη µουσικής που γράφτηκε ειδικάγια να χρησιµοποιηθεί στο οπτικοακουστικό έργο.[Το άρθρο 31 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.7 άρθρ.8 Ν.2557/1997 Α271/24.12.1997] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 32 Ποσοστιαία αµοιβή1. Η αµοιβή, που οφείλει να καταβάλλει ο αντισυµβαλλόµενος στο δηµιουργό γιαδικαιοπραξίες που αφορούν τη µεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώµατος ή εξουσιών απόαυτό, την ανάθεση άδεια εκµετάλλευσης, συµφωνείται υποχρεωτικά σε ορισµένο ποσοστό, τούψος του οποίου καθορίζεται ελεύθερα µεταξύ των µερών. Βάση για τον υπολογισµό τουποσοστού είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα ή τα συνδυασµέναακαθάριστα έσοδα και έξοδα, που πραγµατοποιούνται από τη δραστηριότητα τουαντισυµβαλλοµένου και προέρχονται από την εκµετάλλευση, του έργου. Κατ’ εξαίρεση, ηαµοιβή µπορεί να υπολογίζεται σε ορισµένο ποσό στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) η βάση υπολογισµού της ποσοστιαίας αµοιβής είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιορισθεί ήελλείπουν τα µέσα ελέγχου για την εφαρµογή του ποσοστού. β) τα έξοδα που απαιτούνται γιατον υπολογισµό και τον έλεγχο είναι δυσανάλογα µε την αµοιβή που πρόκειται να εισπραχτεί,γ) η φύση ή οι συνθήκες της εκµετάλλευσης καθιστούν αδύνατη την εφαρµογή του ποσοστού,ιδίως όταν η συµβολή του δηµιουργού δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συνόλου τουπνευµατικού δηµιουργήµατος ή όταν η χρήση του έργου έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σεσχέση µε το αντικείµενο της εκµετάλλευσης.2. Η υποχρεωτική συµφωνία της αµοιβής σε ποσοστό, που προβλέπεται στην προηγούµενηπαράγραφο, εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον δεν υπάρχει ειδικότερη διάταξηστον παρόντα νόµο, και δεν αφορά τα έργα που δηµιουργήθηκαν από µισθωτούς σε εκτέλεσησύµβασης εργασίας, τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε είδους διαφήµιση. Άρθρο 33
 14. 14. Ρυθµίσεις για τη σύµβαση έντυπης έκδοσης και δικαιώµατα µεταφραστή1. Η αµοιβή, που οφείλει να καταβάλει ο εκδότης έντυπης έκδοσης στο δηµιουργό για τηναναπαραγωγή και τη θέση σε κυκλοφορία του έργου ή αντιτύπων αυτού, συµφωνείται σεορισµένο ποσοστό επί της λιανικής τιµής πώλησης όλων των πωλούµενων αντιτύπων. Ότανη σύµβαση έντυπης έκδοσης αφορά λογοτεχνικό έργο όπως διήγηµα, νουβέλα, µυθιστόρηµα,ποίηµα, δοκίµιο, κριτικό δοκίµιο, θεατρικό έργο, ταξιδιωτικό έργο, βιογραφία, που εκδίδεταιστην πρωτότυπη του γλώσσα µε τη µορφή βιβλίου, εξαιρουµένων των βιβλίων τσέπης, ηαµοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο εκδότης στο δηµιουργό µετά την πώληση των χιλίων(1.000) αντιτύπων δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το 10% επί της τιµής λιανικής πώλησηςόλων των πωλούµενων αντιτύπων.2. Κατ’ εξαίρεση της προηγούµενης παραγράφου η αµοιβή του δηµιουργού µπορεί νασυµφωνηθεί σε ορισµένο ποσό στις εξής περιπτώσεις: α) συλλογικά έργα β) εγκυκλοπαίδειες,λεξικά, ανθολογίες έργων τρίτων γ) σχολικά βιβλία και βοηθήµατα` δ) λευκώµατα,ηµερολόγια, ατζέντες, πρακτικοί οδηγοί, έντυπα παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό όπωςχάρτες, άτλαντες ε) πρόλογοι, σχολιασµοί, εισαγωγές, παρουσιάσεις στ) εικονογραφήσεις καιφωτογραφικό υλικό έντυπων ειδήσεων` ζ) µη λογοτεχνικά εικονογραφηµένα παιδικά βιβλία η)πολυτελείς εκδόσεις περιορισµένου αριθµού εντύπων` θ) περιοδικά, εφηµερίδες.3. Εάν υπάρχουν περισσότεροι δηµιουργοί, και η µεταξύ τους σχέση δεν έχει ρυθµιστείδιαφορετικά, η ποσοστιαία αµοιβή κατανέµεται σε αυτούς ανάλογα µε την έκταση τηςσυµβολής του καθενός. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι δηµιουργοί δενπροστατεύονται κατά τις διατάξεις των νόµων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, οιπροστατευόµενοι δηµιουργοί παίρνουν το ποσοστό αµοιβής που συµφωνήθηκε ή αυτό τοοποίο θα έπαιρναν κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αν προστατεύονταν όλοι οιδηµιουργοί.4. Σε περίπτωση εκµίσθωσης ή δανεισµού αντιτύπων από τρίτων, η αµοιβή για την παροχήτης αναγκαίας άδειας κατανέµεται σε ίσα µέρη ανάµεσα στο δηµιουργό και τον εκδότη.5. Στις περιπτώσεις που αµοιβή του δηµιουργού καθορίζεται σε ποσοστό επί της λιανικήςπώλησης, όλα τα αντίτυπα του έργου πρέπει να φέρουν την υπογραφή του συγγραφέα, εκτόςαν συµφωνηθεί άλλος τρόπος ελέγχου. Με προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί εντόςεξαµήνου από της ισχύος του παρόντος νόµου, ύστερα από πρόταση του ΥπουργούΠολιτισµού και έπειτα από ακροάσεις των ενδιαφερόµενων επαγγελµατικών κλάδων, θακαθορισθεί άλλος τρόπος ελέγχου του αριθµού των πωλούµενων αντιτύπων.6. Η αµοιβή που οφείλει να καταβάλλει ο εκδότης έντυπης έκδοσης στο µεταφραστή ενόςέργου για τη µετάφραση, την αναπαραγωγή και θέση σε κυκλοφορία του έργου, συµφωνείταισε ορισµένο ποσοστά επί της τιµής λιανικής πώλησης όλων των πωλούµενων αντιτύπων. Οιδιατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως.7. Το όνοµα του µεταφραστή αναφέρεται υποχρεωτικά και µε εµφανή τρόπο στη σελίδα τουκύριου τίτλου του βιβλίου. Μετά από συµφωνία µε τον εκδότη, το όνοµα του µεταφραστήµπορεί να αναφέρεται και στο εξώφυλλο του βιβλίου. Άρθρο 34 Ρυθµίσεις για τη σύµβαση οπτικοακουστικής παραγωγής1. Στη σύµβαση για τη δηµιουργία οπτικοακουστικού έργου ανάµεσα στον παραγωγό και τονπνευµατικό δηµιουργό πρέπει να ορίζονται οι συγκεκριµένες εξουσίες από το περιουσιακόδικαίωµα που µεταβιβάζονται στον παραγωγό. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύµβασηεπιφέρει µεταβίβαση στον παραγωγό εκείνων των εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωµα,που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου, σύµφωνα µε τοσκοπό της σύµβασης. Το οπτικοακουστικό έργο θεωρείται περατωµένο όταν εγκριθεί από τονπνευµατικό δηµιουργό το πρότυπο παραγωγής αντιτύπων προς εκµετάλλευση. Για κάθεπαραµόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση της οριστικής µορφής του οπτικοακουστικούέργου, όπως έχει εγκριθεί από τον πνευµατικό δηµιουργό, απαιτείται προηγούµενη άδειααυτού. Το ηθικό δικαίωµα των δηµιουργών των επί µέρους συµβολών δεν µπορεί να ασκηθείπαρά µόνο σε σχέση µε την οριστική µορφή του οπτικοακουστικού έργου, όπως έχει εγκριθείαπό τον πνευµατικό δηµιουργό.2. Στη σύµβαση ανάµεσα στον παραγωγό και τους δηµιουργούς των επί µέρους συµβολών,που ενσωµατώθηκαν σε οπτικοακουστικό έργο, πρέπει να ορίζονται οι συγκεκριµένες
 15. 15. εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωµα, που µεταβιβάζονται στον παραγωγό. Στην αντίθετηπερίπτωση, η σύµβαση ανάµεσα στον παραγωγό και τους δηµιουργούς των επί µέρουςσυµβολών. εκτός των µουσικοσυνθετών και των στιχουργών, επιφέρει µεταβίβαση στονπαραγωγό εκείνων των εξουσιών, που είναι αναγκαίες για την εκµετάλλευση τουοπτικοακουστικού έργου σύµφωνα µε το σκοπό της σύµβασης. Το περιουσιακό δικαίωµα σεσχέση µε άλλες χρήσεις των συµβολών παραµένει στους δηµιουργούς, εφόσον οι συµβολέςαυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα από το οπτικοακουστικό έργο.Ως δηµιουργοί των επί µέρους συµβολών θεωρούνται ιδίως ο σεναριογράφος, ο συγγραφέαςδιαλόγων, ο συνθέτης µουσικής, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο σκηνογράφος, οενδυµατολόγος, ο ηχολήπτης και ο επεξεργαστής τελικής σύνθεσης (Μοντέρ).[Το τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ.20 του άρθρ.8 Ν.2557/1997 Α271/24.12.1997].3. Ο πνευµατικός δηµιουργός διατηρεί το δικαίωµα χωριστής αµοιβής για κάθε τρόποεκµετάλλευσης του οπτικοακουστικού έργου. Η αµοιβή αυτή καθορίζεται σε ορισµένοποσοστό, το ύψος του οποίου συµφωνείται στη σχετική σύµβαση. Βάση για τον υπολογισµότου ποσοστού είναι όλα ανεξαιρέτως τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα ή τα συνδυασµέναακαθάριστα έσοδα και έξοδα, που πραγµατοποιούνται από την εκµετάλλευση τουοπτικοακουστικού έργου. Ο παραγωγός του οπτικοακουστικού έργου υποχρεούται µια φοράτο χρόνο να παρέχει εγγράφως στον πνευµατικό δηµιουργό κάθε πληροφορία, που αφοράτην εκµετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου, επιδεικνύοντάς του όλα τα σχετικά έγγραφα.Από τη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι διαφηµιστικές ταινίες µικρούµήκους.4. Στην περίπτωση εκµίσθωσης υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας πάνω στουςοποίους έχει εγγραφεί οπτικοακουστικό έργο, ο πνευµατικός δηµιουργός διατηρεί πάντοτε τοδικαίωµα εύλογης αµοιβής για την εκµίσθωση. Η ρύθµιση εφαρµόζεται και στην περίπτωσηεκµίσθωσης υλικών φορέων ήχου. Άρθρο 35 Ρυθµίσεις για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική µετάδοση1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία σε περίπτωση επανάληψης της µετάδοσης ενόςέργου από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση δεν χρειάζεται άλλη συναίνεση του δηµιουργούπέρα από την αρχική, ο ραδιοτηλεοπτικός όµως οργανισµός υποχρεούται να καταβάλειπρόσθετη αµοιβή στο δηµιουργό που ορίζεται για την πρώτη επανάληψη σε ποσοστότουλάχιστον 50% του ποσού που αρχικά συµφωνήθηκε και για κάθε επόµενη σε ποσοστό20%. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει στις σχέσεις των οργανισµώνσυλλογικής διαχείρισης µε τους χρήστες που ρυθµίζονται στο άρθρο 56 του παρόντος νόµου.2. Η σύµβαση ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής µετάδοσης, αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία,δεν δίνει στον αντισυµβαλλόµενο ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό την εξουσία να επιτρέψει σετρίτους τη µετάδοση ή αναµετάδοση του έργου στο κοινό µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ή µευλικούς αγωγούς ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ήµέσω δορυφόρων.3. Η παρουσίαση έργου στο κοινό µέσω δορυφόρου συντελείται αποκλειστικά στο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος του οποίου, κάτω από τον έλεγχο και τηνευθύνη του ραδιοτηλεοπτικού οργανισµού, τα σήµατα που περιέχουν προγράµµαταεισάγονται σε µια αδιάκοπη αλυσίδα µετάδοσης προς το δορυφόρο και από εκεί προς τοέδαφος. Εάν τα σήµατα που περιέχουν προγράµµατα έχουν κωδικοποιηµένη µορφή, τότευπάρχει παρουσίαση στο κοινό µέσω δορυφόρου, εφόσον τίθενται στη διάθεση του κοινούαπό το ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό ή µε τη συγκατάθεσή του τα µέσα για τηναποκωδικοποίηση του προγράµµατος. Σε περίπτωση που η παρουσίαση στο κοινό µέσωδορυφόρου τελείται σε µη κοινοτικό κράτος, το οποίο δεν παρέχει επίπεδο προστασίας πουπροβλέπεται δυνάµει του νόµου αυτού, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, ισχύουν ταεξής: ι) εάν τα σήµατα που περιέχουν προγράµµατα εκπέµπονται στο δορυφόρο από σταθµόµετάδοσης προς δορυφόρο που ευρίσκεται σε ένα Κράτος-Μέλος, η πράξη παρουσίασης στοκοινά µέσω δορυφόρου θεωρείται ότι έχει τελεστεί στο εν λόγω Κράτος-Μέλος και ταδικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν κατά του προσώπου που θέτει σε λειτουργία το σταθµόµετάδοσης προς δορυφόρο, ιι) εάν δεν χρησιµοποιείται σταθµός µετάδοσης προς δορυφόροπου ευρίσκεται σε Κράτος-Μέλος, αλλά την πράξη παρουσίασης στο κοινό µέσω δορυφόρου.
error: Προσοχή, το περιεχόμενο του CHROMA PANOS προστατεύεται !!!